Telefon/fax: 77/482- 32-00

ewa.matuszczyk-gwozdz@komornik.pl

Dla wierzyciela

Wierzyciel to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

  •  Oryginał tytułu egzekucyjnego ze znajdującą się na nim klauzulą wykonalności.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji (formularz wniosku – do pobrania w zakładce „wnioski”).

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien być czytelny, zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto też podać swój numer telefonu oraz adres e-mail. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swój NIP i dane urzędu skarbowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji należy czytelnie podpisać. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika prawo do jej reprezentowania przez osoby podpisane pod wnioskiem (przykładowo: w przypadku spółki z o. o. do wniosku należy dołączyć odpis jej z KRS).

Wierzyciel jest zobowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika warto umieścić dodatkowe dane identyfikujące: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia, zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.
We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien także wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione.

Od dnia 8 września 2016 r. wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania we wniosku egzekucyjnym sposobów egzekucji. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości.We wniosku należy wskazać, iż wierzyciel jej żąda.

Wskazane we wniosku kwoty nie mogą być wyższe niż zasądzone przez sąd.

Wierzyciel winien określić sposób przekazywania wyegzekwowanych od dłużnika środków finansowych: przelew lub przekaz pieniężny. Zalecane jest wskazanie numeru rachunku bankowego – wpływa to na szybkość przekazania środków.