Telefon/fax: 77/482- 32-00

ewa.matuszczyk-gwozdz@komornik.pl

RODO

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, informuję:
  1. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a RODO)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Ewa Matuszczyk-Gwóźdź , Kancelaria Komornicza nr IV w Kędzierzynie-Koźlu ul. S. Żeromskiego 9 lok.3, telefon 77/482-32-00
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan dr  Roman Kwieciński – iod.kedzierzyn.001@komornik.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. S.Żeromskiego 9 lok.3 tel. 77/482-32-00  oraz poprzez adres e-mail ewa.matuszczyk-gwozdz@komornik.pl
  • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
  1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO)
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne – nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  1. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
  1. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO) Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.